Terms

הצהרות המשתמש והתחייבויותיו

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים או הפרסומים שמציע האתר, השימוש באתר יעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של כל גולש.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי בעלי האתר אינה ערבה ו או אחראית לכל פרסום או שירות המוצא באתר .
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי לא תהא לך כל טענה כנגד בעלי האתר בגין נזק ו/או כל אובדן או הפסד, עקיף ו/או ישיר, כתוצאה מפרסום או שירות המפורסם באתר זה.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי בעלי האתר אינה אחראית ךכך שירות או פרסום באתר ו או שירותים של צד ג. תיקון פגמים באתר ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של בעלי האתר.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השימוש באתר אינם יוצרים ו/או מקנים לך כל זכות שהיא בהם.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי בעלי האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית על הפרסומים ו / או הפרסומות הרצים באתר מכל סוג, ו כי לא תהא לך כל טענה כנגד בעלי האתר בגין נזק ו/או כל אובדן או הפסד, עקיף ו/או ישיר, כתוצאה מפרסומים ו / או הפרסומות הרצים באתר.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי בעלי האתר ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מהודעות שפרסמתם, ללא יוצא מן הכלל. שימושך באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שאתה, , הנך האחראי היחיד והישיר על תוכנה ועל התוצאות – הישירות והעקיפות – הנובעות משימוש באתר או בשירותי צד ג המפורסמים באתר, כמו כן, אתה תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוצאות הנובעות משימושך במידע והפרסומים באתר. שימושך באתר מהווה גם הסכמה ברורה לכך, שהנך פוטר את בעלי האתר ו/או מי מטעמה מכל אחריות שהיא לגבי פעילותך באתר.
בעלי האתר לא תהא אחראית בשום מקרה בקשר עם השימוש באתר או תכנים הנכללים באתרו או פרסומים באתר או בכל אתר קשור ו/או בקשר עם האפשרות או היעדרה של אפשרות להשתמש בשירות ובאתרים קשורים לכל נזק, ובין השאר – לאובדן שימוש, הפרעה לעסק ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, ספציפי, אקראי, תוצאתי ו/או מכל סוג שהוא (לרבות הפסד רווחים) ללא קשר לסוג הפעולה, אף אם בעל האתר ידעה ו/או יידעה אותך על אפשרות להיווצרות הנזקים המפורטים. סעיף זה יחול בכפוף לכל דין.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי הנך הנושא באופן בלעדי במלוא הנטל לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר.
הנך מסכים לשפות את בעלי האתר בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות שכ”ט עו”ד, שנובעת משימושך בשירותים באתר, הפרת תנאי שימוש אלה או הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות על ידך או על ידי משתמש אחר הפועל באמצעות מחשבך או סיסמתך.
בעלי האתר אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על הפרסומים באתר, והיא אינה אחראית בכל אופן שהוא לשירותים באתר.